ေနာင္တ

တစ္ခ်ိန္က မင္းခို၀င္နားဖူးတဲ့
ရင္ခြင္က်ဥ္းက်ဥ္းေလးကို
အမ်ားတကာ အားက်ေလာက္တဲ့
လြင္ျပင္က်ယ္ၾကီးျဖစ္ေအာင္
ငါတည္ေဆာက္ျပမယ္....

မင္းေၾကာင့္ငါကုန္ဆံုးခဲ့ရတဲ့
ငါ့ရဲ ့ကိုယ္ လြတ္လပ္ခြင့္ေတြရယ္ကို
အမွား တစ္ခု လုပ္ျပီးမွေနာင္တ ရေနသလို
အရမ္းႏွေမ်ာမိတယ္....။